Your browser does not support JavaScript!
藝術學院
分類清單
第二級

 

第  二  級
分 類
內 容
備 註
音 階
發聲練習:大調音階、琶音練習(音域須超過八度以上) 發聲任選一母音
自選曲
自選一首,報名時請考生附譜